1. Home
 2. Docs
 3. EticSoft Politika ve Pros...
 4. Yönetim Politikaları
 5. İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Planlama Politikası

 • Mevcut personelin şirketimizde çalışma süresini, yaşam kalitesini ve nihai olarak verimliliğini arttırmak için çalışmalar yapmak.
 • Şirketimizin ArGe ve ticari hedefleri için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını tespit etmek.
 • İnsan kaynağının temin edilebilmesi için harcanmak üzere gerekli finansal, çevresel ve fiziksel planları oluşturmak.
 • Çalışma arkadaşlarımıza katılacak en uygun adayın bulunmasını sağlayacak işe alım süreçlerini planlamak.

İşe Alım Prosedürü

 1. İhtiyaç duyulan aday mesai arkadaşımıza ulaşmak için sınırları anlaşılır işe alım ilanları hazırlanır ve genel kamuya açık şekilde yayınlanır.
 2. İlanın oluşturulmasından önce ilgili iş alanındaki diğer çalışanların görüşü alınır.
 3. Adayların başvurusu için ön koşul belirlenmez. Tüm başvurular bir arada değerlendirilir. İlan koşullarına uymayan başvurular kabul edildikten sonra elenebilir.
 4. Herhangi bir ilan olmaksızın, şirketimize özgeçmiş gönderebilir. Gerekli form ve linkler kamuya açık şekilde gösterilir.
 5. Adayların din, etnik köken, ana dil, cinsiyet, cinsel yönelim/tercih, giyim tarzı ve fiziksel görünüm özelliklerinin aday seçiminde hiç bir şekilde seçim kriterlerine konu edilmez, başvuracak adayların fotoğrafsız özgeçmiş göndermesi tercih edilir.
 6. İşe alım sürecini geçen adaylar “aday çalışan” olarak şirket bünyesinde bir ile 12 ay arasında belirlenen bir süre için resmi olarak istihdam edilmeye başlanır.
 7. Aday çalışanın sosyal sigorta kaydı işe başladığı gün veya bir gün öncesinden başlar.

Eğitim ve Kişisel Gelişim Politikası İlkeleri

 1. Çalışanların kişisel ve/veya mesleki gelişimleri için alacağı eğitimler teşvik edilir.
 2. Formal eğitim kurumlarında eğitim almak isteyen çalışanlara eğitimleri süresince mevcut görevlerini devam ettirebilmeleri için mümkün ve makul olan kolaylıklar (yarı zamanlı çalışma, uzaktan çalışma, mesai günlerini değiştirme) sağlanır.
 3. Çalışanlara kendi alanlarındaki verimliliklerini arttırmaları için şirket içi eğitimler düzenlenir. Bu eğitimlerin planlaması yönetim kurulunca yapılır, varsa eğitim maliyetleri şirket bütçesinden karşılanır. Gönüllülük esasına dayalı olmak şartı ile çalışanlar diğer çalışanlara eğitim sunumları, konuşmaları, süreli kurslar düzenlemesi teşvik edilir.
 4. Bilgi güvenliği, yabancı dil, teknik, mühendislik ve pazarlama alanları başta olmak üzere çalışanların gelişimine katkı sunacak eğitim faaliyetlerine katılım teşvik edilir.

Verimlilik, Süreklilik ve Motivasyon Politikası

 • Şirketimizin insan kaynakları politikasının ilk görevi çalışanların “kaliteli zaman” elde etmesi için düşük stres, çalışan lehine optimize edilmiş verimli çalışma süreleri, mümkün olan en üst düzeyde mesleki gelişim ve mesleki tatmin ortamını sağlamaktır.
 • “Kaliteli zaman” ilkesi sadece mesai süresi için değil mesai dışı süreler de gözetilerek uygulanır. Bu bağlamda çalışanın ailesine ve sosyal hayatına daha fazla zaman ayırabilmesi için mesai sürelerinin gereksiz uzamaması, iş yoğunluğuna uygun görülen dinlenme/tatil amaçlı izin sürelerine erişimin kolaylaştırılması, kritik durumlar hariç ek mesaisiz çalışma yapılması sağlanır.
 • Fiziksel ortamdan bağımsızlık amacıyla “uzaktan çalışma kültürü” geliştirilmesi ve mümkün olduğunca tercih edilebilmesi için gerekli olan elektornik çalışma ortamları, elektronik iletişim ve kontrol mekanizmaları sağlanır.
 • Şirketimiz çalışanların tamamı ile yılda bir kereden az olmamak kaydı ile bire bir görüşmeler yapılarak beklentileri, verimlilik arttırma önerileri, kariyer hedefleri, tecrübe ettiği zorluklar gibi konularda görüşleri toplanır ve anonimize edilmiş şekilde yönetim kuruluna sunulur. Bu sonuçlar üzerine çalışmalar yapılır.
 • Çalışanların azami seviyede sosyal, bilimsel ve sanatsal aktivitere erişimi teşvik edilir. Bu tür aktiviteler mesai sürelerinin düzenlenmesine konu edilir.
 • Çalışanların talimat ve kontrol döngüsünde edilgen bir durumda kalmaları yerine, öz-kontrol, gönüllülük, inisiyatif alma gibi etken davranışları benimsemesi tavsiye edilir. Etken davranışlar performans ölçümü ve ödüllendirme süreçlerine argüman yapılır.
 • Çalışanların -görevi ne olursa olsun- herhangi bir proje/iş planı için fikri/stratejik katkı sunmasının teşviki sağlanır.
 • Çalışanların duygu durumlarında yaşadıkları zorlukların verimli bir çalışmaya uygun olmadığı görüldüğünde mazeret izni ve/veya ücretsiz izin kullanmaları için kolaylık sağlanır. Çalışanın bu tür durumlarda özel hayatın gizliliği ilkesi gereği mazetini gizleme hakkına mevzuatın izin verdiği en yüksek derecede dikkat edilir.

Hiyerarşi, Ünvan ve İletişim İlkeleri

 1. Şirketimizde çalışanların görev ve konumu ne olursa olsun (yönetim kurulu başkanı dahil)
  • Emir kipiyle, yüksek sesle veya agresif sözlü/yazılı iletişim,
  • Tamamı büyük harflerle yazılı iletişim,
  • Şirket iletişim kanalları dışında kişisel bilgiler rıza dışı kullanılarak kurulan iletişim (sosyal ağlardan v.b.)
  • Felaket kurtarma senaryoları gibi önceden belirlenmiş durumlar hariç olmak üzere mesai günleri ve saatleri dışında rızasız iletişim,
  • Çalışma alanlarında yapılan her türlü agresif, nezaketisiz, pasif agresif davranışlar,
  • Çalışma arkadaşlarına yapılmış sosyal, ekonomik, psikolojik baskı (mobbing)
   kesinlikle yasaklanmış ve şikayete gerek duyulmaksızın soruşturlacak disiplin suçları olarak tanımlanmıştır.
 2. Şirketimizde çalışanların görev ve sorumlulukları görevler hiyerarşisi ilkelerine göre organize edilir. Bu hiyerarşik model çalışanların arasında değil görevlerin arasında kurulur.
 3. Çalışanların görev ünvanları yönetim kurulunca belirlenir. Bir çalışanın aynı anda birden fazla görevi olduğunda birden fazla ünvanı olabilir. Çalışanlar belirlenen ünvan dışında bir ünvan kullanamaz.
 4. Kişiler arasında görevler hiyerarşisi dışında ast-üst ilişkisi, çalışanın yaşına, eğitimine veya kıdemine göre sınıflandırmalar yapmak yasaklanmıştır.

Ücretlendirme Politikası ve Prosedürü

 • Şirketimizin gelir ve giderleri tamamen şeffaf olarak “tüm çalışanların erişimine açık” şekilde tutulur. Çalışanlara verilecek ücret yönetim kurulunca belirlenir. Ücret belirleme sürecinde mevcut çalışanların görüşleri, sektördeki ücret istatistikleri ve makro ekonomik parametreler gibi argümanlar kullanılır.
 • Çalışanların görevleri süresinde gösterdiği sıradışı performans, önemli başarılar ve örnek davranışlar yönetim kurulunca özel olarak değerlendirilerek ödüllendirilir.
 • Çalışanların ulaşım ve yemek giderleri tamamen veya mümkün olan en yüksek oranda şirketimizce karşılanır.
 • Aday çalışan statüsündeki çalışanlar hariç, tüm çalışanlar önceden belirlenen ücretle isdihtam edilir. Çalışan ücretleri yönetim kurulunca işin niteliğine göre işe alım süreci öncesi belirlenir ve yıllık personel giderleri finansal planına eklenerek bütçelendirilir.
 • Yönetim kurulu, ulusal ve küresel ekonomik koşullarda olağan dışı gelişmeler olduğunda yıl içerisinde birden fazla ücret artışı yapabilir.
 • Şirketimizde benzer işe benzer ücret politikası uygulanır. Bu politikanın istisnası çalışanın şimdiye kadar geçirdiği çalışma süresi (kıdemi) ile alacağı ücret arasında doğru orantılı bir ilişki olmasıdır.
 • Şirketimizin net karının çalışanları ile paylaşılması için bir “gelir paylaşım modeli” bulunmaktadır. Bu modelin şartları ve matematiksel modeli her yıl yönetim kurulunca belirlenerek ilgili yılın finansal planlamasına eklenir, çalışanlara duyurulur.
 • Şirketimizin çeyrek yıl gelirlerinin yönetim kurulunca önceden belirlenen bir kısmı çalışma alanlarının geliştirilmesinde harcanması şartı ile “yönetim kurulu çalışanları hariç, tüm çalışanların oy birliği ile” harcanma şeklini serbestçe belirleyeceği bütçe olarak ayrılır.

EticSoft Bilgi Teknolojileri A.Ş.’nin tüm çalışanları ve yöneticileri, işbu politikaya uygun hareket etmekle yükümlüdür.