1. Home
 2. Docs
 3. EticSoft Politika ve Pros...
 4. İşbirliği Prosedürleri...
 5. SanalPOS PRO! İşbirliği Prosedürü

SanalPOS PRO! İşbirliği Prosedürü

Doküman No011
Versiyon1.0
TürProsedür
Gizlilik Açık

Amaç

SanalPos PRO! paydaşlarıyla işbirliği süreçlerini standartlaştırarak adil rekabet, şeffaflık ve süreklilik sağlamak, paydaşlarımızla işbirliği süreçlerimizi sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde geliştirmek.

Konu

Bu prosedür, ödeme/elektronik para kuruluşları, bankalar ve diğer finansal hizmet sağlayıcılarının SanalPos PRO! ürün grubu ile servis entegrasyonu, hizmetlerin tanıtımı, başvuru süreçlerinin entegrasyonu, yönlendirme ve teknik destek gibi başlıklarda yapılacak işbirliği anlaşmalarında EticSoft tarafından izlenecek adımları açıklar.

Not: bu dokümanün ticari veya hukuki bağlayıcı niteliği yoktur. Bir işbirliğinin taraflara oluşturacağı tüm hak ve yükümlülükleri, imza edilmiş özel bir sözleşme ile oluşur.

Kısaltmalar

Kuruluş: İşbirliği teklifi yapan bankacılık kuruluşu.
Paydaş: Hali hazırda işbirliği devam eden kuruluş.
SPP: SanalPos PRO! kısaltması
ÜİY: SPP kullananıcısı olan Üye İş Yeri (leri)

Sözleşme Adımları

 1. İşbirliği teklifi yapan kuruluşa incelemesi için bu prosedürün web adresi gönderilir.
 2. Kuruluşa fiziksel veya elektronik ortamda yapılacak bir toplantı için uygun tarihler sunulur.
 3. EticSoft toplantıya entegrasyon ve iş geliştirme sorumlusu görevlerindeki en az iki kişi ile iştirak eder.
 4. Kuruluşa, toplantı tarihinden önce, EticSoft tarafından imzalanmış “EticSoft Genel Gizlilik Sözleşmesi” dijital olarak gönderilir. Kuruluşun gizlilik sözleşmesinin imzalaması ve dijital kopyasını (taratılmış, pdf v.b.) toplantı öncesi göndermesi beklenir. Aksi durumda toplantı ertlenir.
 5. EticSoft toplantıda SPP ürün grubunun sunumunu yapar ve kuruluşun sorularını yanıtlar. Kuruluşun sağlayacağı servislerin teknik altyapısı, dokümantasyonları, idari prosedürleri, işbirliğinden beklentileri ve ticari hedefleri ile ilgili sorularını iletir.
 6. Toplantıdaki soru ve cevaplar ile diğer önemli bilgiler toplantı raporu haline getirilir ve EticSoft arşivine kaydedilir. Toplantı içeriği ve sonuçları gizlilik sözleşmesine istinaden gizli tutulur.
 7. EticSoft, ilgili kuruluş ile işbirliğinin uygun olduğuna karar verdiği durumda ilgili kuruluşa standart teklif gönderilir.
 8. İşbirliği teklifi aşağıdaki ilkelere göre hazırlanır:
  • Adil rekabet ilkeleri gereği, kuruluşa sunulan teklifin maddi şartları, hali hazırda işbirliği süreci devam eden ve ilgili kuruluşa rakip kuruluşların şartlara denk olarak hazırlanır.
  • Söz konusu entegrasyon geliştirme sürecinin zaman ve kaynak maliyetleri EticSoft tarafından belirlenerek teklif içeriğinde gösterilir.
 9. Teklifin kabülü durumunda kuruluşa “SPP İşbirliği sözleşmesi” elektronik ortamda iletilir.
 10. Kuruluşun bu sözleşmeyi iki nüsha halinde yazdırıp her iki nüshayı imzalaması ve aşağıdaki eklerle birikte EticSoft’un adresine kargo yoluyla göndermesi beklenir.
  • Kuruluş adına sözleşmeyi imzalayanın kuruluşu temsile yekili olduğunu gösteren imza sirküleri.
  • Gizlilik sözleşmesinin ıslak imzalı hali.
  • Kuruluşun verdiği finansal hizmete yetkili olduğunu gösterir belge (bankacılık lisansı, faliyet belgesi v.b.) (kopyası/dijital hali)
  • Kuruluşun ticaret sicil gazetesi örneği. (kopyası/dijital hali)
 11. EticSoft sözleşme nüshalarını imzalayarak bir kopyasını kuruluşa kargo yolu ile gönderir.

Entegrasyon ve İşbirliği Adımları

 1. Entegrasyon süreci kuruluştan teknik personelin de dahil olduğu iletişim kanalı üzerinden organize edililir. Teknik geliştirme sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanır.
 2. EticSoft entegrasyon geliştirme çalışmaları ilgili hazırlanmış kontrol listesini uygular. Gerekli kontrolleri kuruluşun ayrıca yapmasını ve sonuçların bildirmesini talep eder.
 3. Her iki tarafın entegrasyonun doğru şekilde çalıştığına dair bildirimi ile kuruluşun servisine ait bilgiler “SPP-dev” programından “SPP-prod” programına aktararak tüm ÜİY’nin kullanımına sunar. E-posta ile kuruluşa bildirir.
 4. EticSoft ve kuruluş ilk beş ÜİY’ni hiç destek talebi oluşturmasa dahi bir ay boyunca periyodik olarak takip eder. İlk ayın sonunda kuruluştan ilk müşteriler için teyit ister.
 5. EticSoft kendi destek bildirim sisteminde kuruluş adı ile özel bir bölüm oluşturur. SPP ile destek sistemi arasındaki entegrasyonu kontrol eder.
 6. EticSoft ve kuruluş bu iş ortaklığını bildiren içeriklerim, ayrı ayrı hazırlar (görsel ve metin) ve kendi sosyal ağlarında (linkedin, facebook, twitter, instagram v.b.) yayınlar.
 7. EticSoft SPP web sitesindeki iş ortakları bölümüne kuruluşun bir parargraflık açıklamasını ve gönderdiği logosunu yayınlar.
 8. EticSoft ana sitesinde ilgili iş ortaklığı sürecinin başladığını basın duyurusu bölümünde yayınlar.
 9. Kuruluş SPP’nin logosunu ve web bağlantısını taşıyan bir metni kendi resmi web adresinde yayınlar.

EticSoft’un İşbirliği Sürecinde Dikkate Alacağı Temel İlkeler

 1. İşbirliği yapmak isteyen bir kuruluşun, kendisine rakip olan paydaşlarla mevcut SanalPos PRO! kullanıcıları hedefleyecek şekilde oluşturduğu satış pazarlama faaliyetleri için kullanıcı bilgilerinin veya kullanıcıların ticari bilgilerinin paylaşılması teklifleri reddedilir.
 2. İşbiriliğinin rekabet kanunu, kişisel bilgileri koruma kanunu ve bankacılık kanunu gibi işbirliği sürecini ilgilendiren mevzu hukuka aykırılık şüphesi durumunda süreç sonlandırılır veya kuruluştan ek taahhütler istenebilir.
 3. İşbirliği yapmak isteyen kuruluşun süreç boyunca, işbirliğine özel bir iletişim kanalı ve mevcut müşteri memnuniyet oranını koruyacak bir teknik altyapıyı sağlamayı taahhüt etmesi gereklidir.
 4. İlgili ürün (SanalPos PRO!) EticSoft tarafından geliştirildiği için, bu ürünün kullanımı ile ilgili sözleşmeleri de EticSoft tarafından hazırlanıp, tüm paydaşlara standart şekilde sunulmaktadır. EticSoft, kuruluşların kendi taraflarında hazırladıkları farklı entegratör sözleşmelerini imza etmez. Standart sözleşmede paydaşa özel değişiklikler yapabilir.
 5. EticSoft, işbirliği yapan herhangi bir kuruluşun, kendisine rakip olan diğer kuruluşlara ait kullanım istatistiklerine ve işbirliği bilgilerine erişemesine izin vermez.
 6. Bu işbirliği süreci tüm bankacılık/finans kuruluşlarına açık olmakla birlikte, bir işbirliğinin gerçekleşmesi EticSoft ilgili kuruluşu ve hizmetlerini ticari, etik veya teknik açılardan değerlendirip uygun bulması halinde mümkündür.

İlişkili Olabilecek Diğer Belgeler

https://eticsoft.com/docs/eticsoft-politika-ve-prosedurleri/yonetim-politikalari/